T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

Stroomnieuws

S T R O O M N I E U W S 

GECREËERD OM DE MAGIE IN HET LEVEN TE ERVAREN

NIEUWSBRIEF NR. 212

WORD VRIEND VAN STROOMNIEUWS

INSCHRIJVEN STROOMNIEUWS

RAZENDSNEL JE FREQUENTIE VERHOGEN?

GEMAKKELIJK MET FREQUENTIES LEREN WERKEN?

GEMAKKELIJK JE COMPUTER LATEN HERSTELLEN?

DE HELENDE FREQUENTIE VAN LIEFDE

Alles, wat bestaat, is trilling

In de antieke wereld formuleerde Hermes Trismegistos het al zo. Een bijzondere trilling ontspringt aan het hart. Zij kan helen en ons leven op een werkelijk wondervolle manier veranderen.

Het hart heeft een hogere invloed op de toestand van alle overige organen en lichaamsfuncties. De trillingen die het hart uitzendt, beïnvloeden onze lichamelijke gezondheid, ons emotioneel welbevinden, onze belevenissen in het algemeen menselijke, en ook onze spirituele ervaringen.

De verborgen substantie die dit alles stuurt, zijn onzichtbare trillingen die wij zelf permanent produceren en in de ruimte uitzenden. Trillingen bepalen onze wereld en vormen en veranderen materie. Alles wat bestaat, levende wezens zoals ook schijnbaar levenloze dingen zoals de tafel waaraan je zit, zenden trillingen de ruimte in. Want alle materie bestaat in zijn kleinste eenheden uiteindelijk uit trillingen die zich op natuurlijke wijze in de ruimte uitbreiden, net zoals golven zich naar buiten voortplanten wanneer men een steen in een kalme vijver werpt.

Trillingen zijn de basisgrondslag der materie, evenals die van ons lichaam. Zoals de nieuwste onderzoekingen laten zien, produceert ons brein bij zijn arbeid – bijvoorbeeld bij het denken – elektromagnetische trillingen die aan de oppervlakte van het hoofd meetbaar zijn en zich van daaruit in de omgeving uitbreiden. Nog voor onze trillingen andere levende wezens bereiken, werken ze in op ons eigen lichaam. Elke gedachte die we denken, elk gevoel verandert ogenblikkelijk de frequentie van onze lichaamcellen – hetzij positief of negatief. Zijn onze gedachten en de daartoe behorende emoties van constructieve aard, dan staat ons daarmee een ongelofelijk werkzaam instrument ter beschikking, om onze gezondheid duurzaam te verbeteren. Doch sterker nog dan de gedachten is de kracht van het hart.

De wetenschappers van het californische “Heart Math Institute” hebben het hart en de energieën die het voortbrengt, gedurende vele jaren zeer precies onderzocht. Daarbij deden ze de ongelofelijke ontdekking dat het elektromagnetische veld van het hart vijfduizend maal meer energie uitzendt als die bij het denken ontstaat. Het energieveld van het hart is met speciale toestellen te meten en kan een doorsnede van verscheidene meters omvatten. Het bestaan van het hart-energieveld is misschien ook wel de reden waarom we ons in de onmiddellijke nabijheid van mensen die werkelijk in hart en nieren ergens voor staan, zo prettig voelen; we baden als het ware in hun harten-energie en veroorzaken daardoor zelf trillingen met een hogere frequentie, wat ons welbevingen merkbaar verbetert.

De Amerikaanse auteur en wetenschapper, Drunvalo Melchizedek stelt dat liefde, door een open hart uitgestraald, exact dìe trilling teweegbrengt waarop materie reageert. Ontbrekende liefde zou de oorzaak zijn van alle ziekten, want liefde zou materie en daarmee onze lichaamscellen ordenend beïnvloeden en zo de weg naar gezondheid en heling effenen.

Geest en Hart voor Liefde openen

Drunvalo Melchizedek onderzocht in de tachtiger jaren van de vorige eeuw met zijn team het frequentiespectrum van door verscheidene helers tijdens hun werkzaamheid uitgestraalde energieën. Zij ontdekten dat alle helers op het moment dat zij heling verstrekten, hun volledige concentratie gericht was op een zeker energiecentrum in hun lichaam; het boven het borstbeen gelegen (universele) hartchakra. Dit energiecentrum is in geactiveerde toestand blijkbaar met het talent verbonden om onvoorwaardelijke liefde uit te stralen. Deze liefde zou het zijn die de door ziekte gewijzigde materie bij de patiënt weer in balans brengt en zo de heling in werking zet. Liefde, compassie en medeleven gelden tot de hoogste ‘frequenties’ waarin een menselijk wezen kan vibreren. Deze hebben het vermogen om lichaam, geest en ziel te helen.

Wanneer men geest en hart voor de liefde opent, begint de universele goddelijke energie ongehinderd door de mens te vloeien. Ieder mens is van nature met deze kracht verbonden. Toch kunnen negatieve gedachten en gevoelen zoals angst, twijfel, schuldgevoel, haat en egoïsme deze energiestroom blokkeren en zo alle mogelijke gezondheids-, emotionele- of spirituele problemen tevoorschijn roepen. Gelukt het echter om ons met deze innerlijke energiebron te verbinden, dan staan ons praktisch oneindige kracht reserves ter beschikking. Ook daarom benadrukken vele wijze leraren, dat het belangrijk is om opnieuw in harmonisch akkoord te komen met de kosmische goddelijke energie. Dat is mogelijk door meditatie of gebed, maar ook wanneer we ons hart verder openen en onze medeschepsels op deze planeet met medegevoel en opmerkzaamheid tegemoet treden. De frequentie der liefde is de hoogste ons ter beschikking staande energievorm en tegelijkertijd de grootste katalysator voor de ontvouwing van ons onbegrensde scheppingspotentiaal. Wij zijn hier om onze hoogste Zijnstoestand te (be)leven. De angst heeft ervoor gezorgd dat de wereld in de toestand is, zoals ze is. Liefde heeft de kracht ons zelf en de wereld te veranderen. Dat is onze keuze.

Wat Liefde veroorzaakt

Welke verbazingwekkende werking gecompassioneerde liefde op het organisme heeft toont het volgende voorval dat wordt verteld door de Amerikaanse klankheler Tom Kenyon. Een onderzoeksteam onderzocht in opdracht van een firma die medicijnen tegen hoge bloeddruk ontwikkelde, de werking van een testmedicijn bij konijnen met een genetische aanleg voor hoge bloeddruk. Voordat de onderzoekers aan de dieren het medicament om de bloeddruk te verlagen toedienden, verhoogden zij daarenboven de bloeddruk van de konijnen door overeenkomstige maatregelen. Bij de uitwerking van de testresultaten viel op dat één groep der dieren niet werkelijk voor deze pogingen geëigend was omdat bij deze konijnen de bloeddruk, ondanks de manipulaties relatief stabiel bleef. Hij steeg niet zo hoog als verwacht en verlaagde zich opvallend snel naar de gezonde toestand.

Dit irriteerde de wetenschapper natuurlijk en ze zochten naar de oorzaak van de anomalie bij deze dieren. Uiteindelijk ontdekten zij dat de oplossing van het raadsel aan het gedrag van een studente lag, aan wiens zorg de onderzoeksdieren toevertrouwd waren. Deze studente was verantwoordelijk voor het voederen der dieren. De kooien van de dieren waren in drie rijen boven elkaar gestapeld. Omdat ze moeilijk bereikbaar waren, wierp de studente het voer in de bovenste en onderste kooien gewoon erin. Bij de dieren van de middelste rij opende ze een voor een de kooien, nam ieder konijn eruit, aaide ze uitvoerig en praatte met ze. Kortom, ze behandelde deze dieren als huisdieren. De liefde en compassie die de studente de konijnen van de middelste rij bood, zorgde ervoor dat deze dieren hun aangeboren neiging tot hoge bloeddruk konden overwinnen, tenminste in zoverre, dat ze voor het onderzoek niet meer deugden, omdat ze eenvoudigweg tè gezond waren.

De weldadige heilzame werking van liefde en compassie toont zich natuurlijk ook in het menselijke organisme. Latere onderzoekingen wijzen erop dat menselijke emoties zelfs in staat zijn om ons erfelijke materiaal positief te beïnvloeden. Wetenschappers die zich met DNA-onderzoek bezighouden hebben waargenomen dat de trilling van ‘emotionele’ compassie met een getal van 1,689 exact overeenkomt met die van de DNA ondulatie.

Wanneer men dus in het gevoel van compassie leeft, zal dat dienovereenkomstig regelend en activerend op het DNA werken, dat toch als centraal seinstelsel het volledige bouwwerk van ons lichaam en de permanentie regeneratie der cellen regelt. Een reden temeer om erop te letten in welke vibratie we ons op dit moment bevinden.

Volgens de Thaise Tao-Yoga meester Mantak Chia is het zo dat wanneer men in zichzelf ware liefde opmerkt, er voor zichzelf en alle anderen in zijn omgeving, een trilling van 8 Herz ontstaat. Die waarde is gelijk aan de eigen resonantietrilling van de aarde, waarop alle zoogdieren, zoals de mens, zijn ‘afgestemd. Deze liefdesvibratie werkt niet alleen positief op het genetische materiaal. Onder invloed van die trilling produceert de pijnappelklier een specifiek hormoon dat vervolgens de hormoon productie van andere klieren prikkelt, met overeenkomstig verjongende of zelfs levensverlengende werking.

Compassie, als Sleutel voor wonderen

Op welk een indrukwekkende manier de vanuit het hart komende compassie tot spontane genezing kan lijden, toont de volgende gebeurtenis aan, zoals bericht door de Hawaïaanse psycholoog en auteur Serge Kahili King. Een Italiaanse communist die aan niets of niemand geloofde, zou aan kanker sterven. Zijn familie wilde hem als laatste redmiddel naar Lourdes sturen waar reeds vele officieel erkende genezingen hebben plaatsgevonden. Eerst verzette de zieke zich met hand en tand, maar tenslotte stemde hij in, uit liefde voor zijn familie. Zij brachten hem naar Lourdes waar al een groot aantal genezing zoekende gelovigen waren verzameld. De communist stond daar met hen in de rij te wachten om net als alle anderen bij het heilige waterbekken te komen, want het Lourdes-water wordt als bijzonder geneeskrachtig gekenschetst.

Toen hij vooraan was aangekomen, zag hij naast zich een man die de hele weg naar voren op handen en voeten was gekropen. Hij keek de man aan en sprak spontaan en uit het diepste van zijn hart: “God, als er een God bestaat, maak niet mij beter, maar hem!” Op hetzelfde moment dat hij deze woorden sprak, zette zijn eigen genezing in. De kanker was, zoals dat bij het eerstvolgende onderzoek bleek, volledig verdwenen. Het feit dat deze man voor het eerst sinds lange tijd echte compassie toonde, veranderde alles en effende de weg voor een spontane genezing. Niet voor niets beklemtonen vele wijze meesters dat alles mogelijk is zolang we ons niet begrenzen door dat wat we wel of niet voor mogelijk houden. Een open geest en een open hart vormen de beste basis voor echte wonderen.

Eenheidsbewustzijn en Liefde voor het Zelf.

Om zijn medemens en de wereld om ons heen echte compassie te schenken is het noodzakelijk om deze gevoelens tegenover jezelf in de praktijk te brengen, want dat wat men niet Is, kan men niet doorgeven. Om jezelf liefdevoller te kunnen beschouwen, is de affirmatie: “innerlijk ben ik volkomen, ben ik compleet”, vaak behulpzaam. Daarmee wordt bedoeld dat we op een dieper niveau van het Zijn reeds volkòmen zijn en er niets meer is dat toegevoegd, geleerd of verworven moet worden. Als men deze affirmatie herhaaldelijk in zichzelf zegt, begint een kleine vonk van acceptatie en zelfliefde te gloeien zodat we tenslotte, bij goede ‘verzorging’ daarvan, vreugde voor het eigen Zijn gewaar kunnen worden. Op deze wijze is ook het inzicht behulpzaam, dat alles wat existeert, uit dezelfde bron stamt en, onafhankelijk van de uiterlijke verschijningsvorm, een wezenlijk bestanddeel van het geheel uitmaakt. Op een hoger niveau bestaat geen scheiding, geen polariteit, geen oordeel over goed of slecht, waardevol of minderwaardig.

Alles is even waardevol, want alles maakt deel uit van de goddelijke schepping en heeft de goddelijke vonk in zich. Daarom kunnen we getroost ophouden ons met anderen te vergelijken en in plaats daarvan beginnen onszelf liefdevol aan te nemen met al onze sterk- en zwakheden en eigenschappen. Op dezelfde wijze kunnen we ook onze medemensen èn hun individuele uitdrukkingsvormen in tolerantie als gelijkwaardig deel van het grote geheel bezien. We kunnen ons verheugen over de verscheidenheid van levende wezens en daarachter de alles verbindende eenheid herkennen. Dit innerlijke zich richten op het eenheidsbewustzijn opent het hart. De eigen uitstraling verandert, en we trekken op een hoger plan dìe mensen aan die zich op een gelijkwaardige golflengte bevinden.

Mèt dit resonantiebegrip vergroot zich ook de kans om dìe toekomstige levenspartner te ontmoeten waarmee we boven de romantische liefde uit de diepe lagen der ware onvoorwaardelijke liefde kunnen beleven. Ware liefde is niet tot één bepaalde mens beperkt, men kan ze net zo goed voelen voor een bloem of een vlinder. Onvoorwaardelijke liefde is universeel en sluit alle leven méé in. Wanneer we onszelf er beter voor openstellen om alle leven met liefde en compassie tegemoet te treden, of het nu om een vogel gaat, een kever, een boom of de buurman, dan komen wij dichter bij het wezen van de ware liefde en kunnen we daardoor ook ons zelf met meer liefde tegemoet treden.

Een wezenlijke sleutel om onszelf in een gezondere trilling te brengen bestaat daaruit dat we ons meer richten op dingen waarvoor we in ons leven – nu en vroeger – werkelijk dankbaar mogen zijn, zoals gezondheid, een warm thuis, voldoende voeding en kleding, goede vrienden, materiele welstand, enz. Wie zich in de trilling der compassie bevindt, en daardoor dankbaarheid, liefde en vreugde uitstraalt, produceert een magnetisch veld dat situaties, mensen en dingen aantrekt, met een gelijkwaardige trillingsgetal. Een perfect recept om meer in de zonzij van het leven te vertoeven.

Moderne Alchemie

Niet weinig mensen voelen zich het offer van een stressvolle omgeving en lijden onder de energieën die door mensen of situaties uitgestraald worden. Doch in plaats van deze vibraties lijdend in zich op te nemen, kan men ervoor kiezen om zich bewust met een hogere (goddelijke) bron van liefde, wijsheid en kracht te verbinden en te beginnen om deze energieën door zichzelf heen te laten vloeien en naar buiten toe uit te stralen. Deze beslissing alleen is genoeg om iets te veranderen. Wij verplaatsen op die manier onszelf, ons lichaam en onze omgeving naar een hogere trilling en verbreiden automatisch harmonie in de omgeving. En dat voelen de mensen die zich daar bevinden natuurlijk ook en zullen onwillekeurig evenzo reageren.

Deze methode functioneert ook goed om zichzelf in een betere stemming te brengen wanneer men gestresst, gedeprimeerd of in een ander disharmonisch gevoel verstrikt is geraakt. Om naar een ander emotioneel programma om te schakelen is het veelal voldoende om aan het woord “Liefde” te denken. Ons onderbewustzijn en de intelligente cellen van ons lichaam weten heel goed wat daarmee wordt bedoeld. Iets in ons herinnert het zich en op hetzelfde moment begint al de verandering. Wie dat wil, kan zich daarbij bovendien voorstellen, om liefdestrillingen in de vorm van licht door het eigen lichaam en naar de omgeving of doorgericht op een bepaald persoon te richten. Slechts de beslissing om liefde uit te stralen, veroorzaakt vaak, dat de intermenselijke communicatie op een hoger plan geraakt. Zelfs moeilijke gesprekken, waarvoor men vooraf misschien wel angstig was, verlopen harmonischer. Eenvoudig omdat men zichzelf helemaal niet op het speelveld van aanval, verdediging en machtspelletjes begeeft, maar van aanvang af op een ander niveau begint, waar het ego – het eigen en die van de ander – geen kans maakt. Dat voelt onze gesprekspartner natuurlijk ook en de communicatie verloopt meer ontspannen en harmonisch.

Eén met de Aarde

Hoezeer alles wat existeert met al het andere verbonden is, wordt gestaafd door onderzoek dat in het Californische „Heart Math Institute“ verricht is. De wetenschappers ontdekten, net als Mantal Chia, dat ons hart in zijn elektromagnetische frequentie overeenstemt met die van de planeet aarde. Ze maten daartoe d.m.v. elektroden tegelijkertijd de elektromagnetische pulsen van het menselijke hart, evenals die der aarde. (ELF resonanties; golven met uiterst lage frequentie). De overeenstemming der hartcurven en die der aarde was groter, als de proefpersoon zich in harmonie met de aarde voelde. Een gevoel van angst daarentegen zwakte deze harmonische overeenstemming af. Deze resonantie werkt echter ook omgekeerd. De onderzoekers deden namelijk de intrigerende ontdekking dat de aarde evenzeer op veranderingen van het menselijke hart reageert. Mogelijkerwijze kunnen we, als we d.m.v. een gevoel van verbondenheid een resonantie met de aarde herstellen, de gevoelige balans van het levende organisme aarde positief beïnvloeden. Bovendien is het hart, zeggen de Natuurkundige onderzoekers Grazyna Fosar und Franz Bludorf van alle organen het sterkste met het geomagnetische veld van de aarde verbonden. Wij zijn niet afgescheiden van de aarde, maar maken er deel van uit, zoals we ook verbonden zijn met alle andere levende wezens.

Bovendien deden de onderzoekers van het “Heart Math Institue” de verbazingwekkende ontdekking dat zich in het hart ongeveer veertigduizend hersencellen bevinden. Er bestaat dus werkelijk een intelligentie die vanuit het hart zelf ontspringt. In de kracht en wijsheid van ons hart ligt een enorm potentieel. Als we naar ons hart luisteren en het volgen, geraken we meer en meer in samenklank met ons hoogste Zijn en verwerven we een verhoogd begrip van ons zelf en van het leven.

We beginnen, de grotere samenhangen te ontdekken, ons innerlijk gevoel sterker te voelen en een andere wijze van het ‘met elkander’ te ontwikkelen, die het ons mogelijk maakt een leven vol Compassie, vertrouwen en gratie te leiden.

GEOMETRIE EN FRACTALS IN DE NATUUR

Deze heerlijk symmetrische planten tonen de fractale aard van wiskunde, fysica en het heelal. Zou dit het bewijs van heilige geometrie zijn? 

"Kijk diep in de natuur, en dan zul je alles beter begrijpen."

-Albert Einstein

Klik op een van de foto's voor een vergroting:

Boterhamzak-met-schimmelplek

(Niemand pikt je broodje nog)

ZIJN DEZE UITVINDINGEN NUTTELOOS OF GENIAAL?

Wat zijn er toch een zootje Willie Wortels op de aarde. Die in hun persoonlijke omgeving ergens tegenaan lopen (lunch wordt steeds gepikt, nooit bestek op zak, niet op hakken kunnen lopen, te weinig opbergruimte, etc) en vervolgens op de hobbyzolder uren besteden om een passende oplossing te bedenken voor hun probleem. Maar ja, of het dan echt nuttig is…

KLIK HIER NAAR DE SITE MET VREEMDE UITVINDINGEN

MATTHIJS VD STROOM - WORKSHOP - WERKEN MET FREQUENTIES MIDDELS DE SANJEEVINI-METHODE

ZONDAG 30 AUGUSTUS & ZATERDAG 12 SEPTEMBER

Is het mogelijk om door middel van trillingsfrequenties op een natuurlijke, eenvoudige en kosteloze wijze uzelf te helpen? Kan deze techniek worden toegepast op zowel de mens, dieren, bomen, planten, water, voeding, kleding en andere gebruiksvoorwerpen? Kunnen de frequenties van bomen, planten, groenten en fruit worden geoptimaliseerd, zodanig dat met deze methode de groei, kwaliteit en smaak op een positieve manier wordt beïnvloed? 

Zijn we in staat deze techniek te leren en zelf toe te passen? 

Op al deze vragen geeft Matthijs vd Stroom tijdens de workshop u een zo duidelijk mogelijk antwoord, van wat er zoal mogelijk is met frequenties middels de Sanjeevini-methode. Matthijs heeft inmiddels 16 jaar ervaring met de Sanjeevinis.

Deze methode is voor iedereen toepasbaar en te leren.

Aan het eind van de dag bent u in staat zelfstandig met deze methode te werken.

Klik hier voor meer informatie...

HET TRANSFORMEREN VAN ZIELEPIJN - EEN DIEPE MEDITATIE

Deze meditatie gaat over het transformeren van je zielenpijn. Jij wilt dit misschien wel helemaal niet, want oude pijn doet hevig zeer maar aan de andere kant is het misschien mogelijk om op de een of andere manier die oude pijn toe te laten die de toegang tot jouw ware zelf of ziel blokkeert. Je weet niet precies hoe het zit maar door angst en/of weerstand krijg jij daar heel moeilijk toegang tot en blijft alles zitten waar het zit. Dan verkramp je; je weet niet wat je moet doen en soms stik je er als het ware zelf in.

Je hoopt daarom dat dit voor jou de goede weg is om verder te komen. Je denkt dat het moeilijkste voor je is om echt naar die pijn toe te gaan. Je bent er zo in getraind om daar juist bij weg te blijven en je vervolgens met allemaal andere zaken bezig te houden, zoals je altijd gewend was. Dan lijkt het alsof de pijn is verdwenen, maar ergens weet je dat wanneer je de emotie niet toelaat de hele zaak in jezelf zal verkrampen. En dat, besef je, is ook geen goed plan.

Klik hier voor de meditatie.

ZE KOCHTEN EEN SCHOOLBUS EN MAAKTEN EEN TRIP WAAR WE JALOERS OP ZIJN

Voor deze video moet je even goed gaan zitten. Want het duurt misschien wel even (dertien minuten), maar dan heb je ook wel te maken met prachtige beelden en ben je zelf ook even helemaal weg van het hectische leven in Nederland.

Een groep jongeren uit Canada bouwden een oude schoolbus om, om er vervolgens een roadtrip naar Alaska mee te maken. En hoewel het niet helemaal goed afloopt, en ze eerder moesten stoppen dan gepland, leverde het toch een prachtige video op, die een beetje aandoet als de eveneens prachtige film Into The Wild. Je krijgt er spontaan zin van om zelf ook een roadtrip te gaan maken.

SCHOOLBUS OMGEBOUWD TOT WAANZINNIGE LEEFRUIMTE

CURSUS VAN DE WEEK

CURSUS THETAHEALING®

Op vrijdag 16 oktober start de levens veranderende cursus Thetahealing® DNA Basic in Middelburg De cursus duurt t/m zondag 18 oktober. Elke dag van 9.30 uur tot 17.30 uur Locatie; Centrum Mooi Figuur-Gerrit van der Veenstraat 13 in Middelburg

Tijdens de cursus kun je grote sprongen maken op het gebied van bewustwording en krijg je alle handvaten om je leven te creëren zoals jij dat prettig vindt. We werken met technieken die ingrijpen op verschillende niveaus: Ziels niveau, genetisch niveau, historisch niveau en kern niveau.

WAT KOMT ONDER DE AANDACHT : 

- Het in Theta golven brengen van je hersenen zodat je meer toegang hebt tot ‘het Veld’ waar alle informatie aanwezig is. - Het ervaren en voelen van de verbinding met de Bron van Al dat Is, en de Bron van onvoorwaardelijke liefde in jezelf, zodat je het geluk niet noodzakelijkerwijs buiten jezelf hoeft te zoeken. - Het activeren van je psychische centra waardoor je helderziende vermogens kunnen toenemen. - Jouw innerlijke saboteur vinden en het veranderen van je onbewuste geloofsovertuigingen - DNA activatie van het jeugd en vitaliteits chromosoom - Contact maken met je Hoger Zelf, beschermengelen, gidsen - Veilig en geaard blijven terwijl je je openstelt voor andere frequenties. - Zielenmaatjes, entiteiten - De zeven lagen van Bestaan - Vanuit liefde omgaan met je eigen schaduwkant - Healing geven (geestelijk en lichamelijk) - Overvloed creëren in je leven.

THETAHAELING PRACTITIONER

Tijdens de cursus is uiteraard ook ruimte om aan je persoonlijke thema’s te werken en jezelf te helen. Aan het eind van de cursus ben je officieel Thetahealing® practitioner.

Je kunt je aanmelden door mij een email te sturen.

Investering in jezelf 400 euro.

(Mocht je aantoonbaar in financiële problemen zitten overleg dan even met mij wat mogelijk is).

Graag hoor ik van jullie.

Vriendelijke groet,

Erika van Swieten.

DIT ONTHULT JE TONG OVER JE GEZONDHEID 

Volgens de traditionele Chinese geneeskunde is je tong het spiegelbeeld van je lichaam en ook Westerse artsen gebruiken de tong als hulpmiddel bij het stellen van een diagnose. Ontdek hier wat je tong je vertelt over je gezondheid.

Voor steeds meer medici is de tong een belangrijk hulpmiddel bij het vaststellen van een ziekte of een kwaal. In Duitsland is de tongdiagnose vrijwel een standaardonderzoek geworden.

Wat vertelt je tong?

Onze tong bestaat uit een mengeling van spieren, en die hebben we nodig om te proeven, kauwen, zuigen, slikken en natuurlijk zoenen! Een gezonde tong is roze, vochtig en zonder tongbeslag. Zie je afwijkingen in de vorm en/of kleur van je tong, dan kan er een verborgen aandoening op de loer liggen.

Tongbeslag

Dit is doorgaans een teken dat je conditie op een laag pitje staat. Naarmate de temperatuur van je lichaam stijgt, zal ook de dikte en kleur van het beslag toenemen, van wit naar geel, of van groen, naar bruin en soms zwart. Ouderen hebben meer tongbeslag dan jongeren, wat aan een veranderd voedingspatroon kan liggen, maar ook aan een slechte mondverzorging, afname van de speekselproductie of het slinken van het aantal smaakpapillen. 

Heb je veel last van tongbeslag, dan is er vaak sprake van een onfrisse adem. Als je er niets aan doet, blijven er na het eten voedselresten op je tong achter. Die resten produceren zwavel, met als gevolg dat je een slechte adem krijgt. Twijfel je of je al dan niet een slechte adem hebt, doe dan even deze simpele ademtest: kijk in de spiegel of je tong er beslagen uitziet. Lik vervolgens aan de rug van je hand en laat het speeksel opdrogen. Ruikt de huid van je hand onaangenaam, dan heb je een onfrisse adem.

Witte aanslag

Dit kan op je tongrug kan komen door overmatig zoetgebruik, waardoor je weerstand minder wordt. Een goed voorbeeld zijn kinderen. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die overmatig snoepen en veel zoete frisdranken drinken, vaker verkouden zijn dan kinderen die dat niet doen.

Wit-bruin beslagen

Een wit-bruin beslagen tong wil volgens Chinese artsen zeggen dat je lichaam vervuild is. Afvalstoffen hebben zich opgehoopt, waardoor je spijsvertering ontregeld is. Heb je een witbeslagen tong en overvloedig speeksel, dan zou tandsteen de oorzaak kunnen zijn. Tongblaasjes zijn dan weer een indicatie dat er een virusinfectie op de loer ligt.

Branderige tong en variaties

Dan wijst dat doorgaans op een vitamine- en/of mineralentekort, maar het kan ook het gevolg zijn van overmatig gebruik van zuur of heet voedsel. Een branderige tong komt vaak voor bij vrouwen na de menopauze. Artsen hebben echter nog niet kunnen verklaren hoe dat komt. Je tong behoort fijnkorrelig van structuur te zijn. Is dat niet het geval, dan is je tong volkomen glad. Een tekort aan ijzer (bloedarmoede) en stoornissen in de leverwerking zijn de belangrijkste oorzaken van een gladde tong.

- Is de zijkant van je tong gekarteld, dan kunnen je gal en/of leverfunctie ontregeld zijn.

- Bij een hart- of circulatiestoornis is vaak het puntje van je tong knalrood gekleurd.

- Een snee midden op je tong zou kunnen wijzen op maagproblemen.

- Heb je een dikke rode en pijnlijke tong, dan zou dat op een verborgen ontsteking kunnen wijzen. Andere mogelijke oorzaken: een traag werkende schildklier of een vitamine B12 of ijzertekort.

- Een zwart gekleurde tong is in veel gevallen het gevolg van medicijn- of antibioticagebruik.

Schraap je tong!

De bacteriën in de voedselresten op het achterste gedeelte van je tong, produceren zwavel en dat ruikt echt niet lekker. Vooral als je een ruwe tong hebt, blijven er veel voedselresten achter en heb je bovendien meer kans op tongbeslag. Gebruik een tongschraper, die je bij de drogist kunt kopen. Zo ga je te werk:

Steek je tong zo ver mogelijk uit je mond

Plaats de tongreiniger zo ver mogelijk naar het achterste gedeelte van je tong

Trek de tongreiniger met lichte druk langzaam naar voren in je mond

Herhaal dit enkele malen

Reinig je tong tweemaal per dag, ‘s morgens en ‘s avonds

Spoel je mond goed na met mondwater

Maak je tongschraper na gebruik grondig schoon.

Deel dit met je vrienden en geef ze de kans om ook hun tong te checken! Dank!

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

MAN MET WEL HEEL EXTREME PIERCING

Wanneer je denkt dat het niet erger kan, bewijst er iemand het tegendeel. Joel Miggler uit Duitsland besloot piercings te nemen. Niet zomaar piercings, maar piercings met extra grote gaten, in zijn wangen. Overigens zijn zijn piercings niet heel praktisch, aangezien hij nog maar kleine hapjes kan eten omdat het anders naar buiten komt door de gaten in zijn wangen.

De jongen vindt dat hij zelf mag bepalen wat hij doet met zijn eigen vlees en bloed. Hij vindt vrouwen met dezelfde piercings bijzonder aantrekkelijk, en zijn vriendin begint naar zijn tevredenheid al op hem te lijken. Kunnen ze gezellig naar elkaar kijken als ze iets eten, en vanaf de zijkanten van hun wangen zien hoe het proces te werk gaat. Hoe deze jongen nu ooit nog weet te drinken is een raadsel?

GEEN ENKELE SAMENLEVING WIL DAT JE WIJS WORDT

WIJSHEID IS EEN STAAT VAN GEEN MIND

JE HUIS ENERGETISCH REINIGEN VOOR POSITIVITEIT EN INNERLIJKE RUST

Dat we ons huis reinigen en schoonmaken met een lekker sopje kennen we allemaal wel, maar reinig jij je huis ook energetisch? Dit is namelijk minstens zo belangrijk en mensen onderschatten dit vaak. Het resultaat is vaak voelbaar na de reiniging.

Waarom energetisch reinigen?

Alles is energie, overal zit energie en energie kan blijven hangen in ruimtes door 1001 redenen. Als het om positieve energie gaat is er natuurlijk niks aan de hand en zal jij jezelf alleen maar goed voelen. Het zelfde geldt voor je huis, ruimtes en kamers. Het wordt echter een ander verhaal als het om negatieve energie gaat die blijft hangen. Het is daarom belangrijk om nare energieën en eventuele entiteiten uit je huis te verwijderen, deze kunnen namelijk vele (lichamelijke) klachten veroorzaken waarvan je nooit had verwacht dat die daarvan afkomstig waren. Denk aan vermoeidheid, een gespannen gevoel, een sterk gevoel dat er iets niet klopt in huis, veel nare dromen, rillingen of het constant koud hebben(misschien specifiek in bepaalde ruimtes) en zelfs audioapparaten en lampen die spontaan aan en uit gaan. Ook kunnen zij blokkades of stagnaties veroorzaken waardoor dingen in jouw leven, of die van andere personen in het huis, anders uitpakken dan ze normaliter gedaan hadden. Als je je huis reinigt zorg je er voor dat de energie in je huis weer in balans komt en dat de energie positief voor je kan werken.

Wanneer energetisch reinigen?

Er kunnen vele redenen zijn om je huis energetisch te reinigen, denk aan:

Je bent net verhuisd

De energie van de vorige bewoners is vaak voelbaar en zeker als je daar gevoelig voor bent zal je deze ook voelen. Je kent die mensen en hun intenties niet en je weer niet waar ze zich mee bezig hielden. Alle redenen dus om het huis energetisch te reinigen en het te zegenen als jouw plekje, jouw nieuwe thuis.

Stressvolle of zieke periode

Ook als je net een stressvolle of zieke periode achter de rug hebt, in welke vorm dan ook en die zich grotendeels bij jou thuis heeft afgespeeld, is het zeer aan te raden om je huis energetisch te reinigen zodat je alle rommel je huis uit jaagt. Je kan deze reiniging direct nemen als de afsluiting van een slechte periode en een nieuwe, positieve, die aanbreekt. Het kan je nieuwe energie en inzichten geven.

Onrust en/of spanningen

Ook als je langere tijd slecht en/of onrustig slaapt is het aan te raden je huis energetisch te reinigen. Negatieve energieën kunnen je nachtrust behoorlijk verstoren en slaap is cruciaal voor een optimale gezondheid.

Inluiden nieuwe periode

Het kan een mens goed doen om, bewust, een oude periode af te sluiten en een nieuwe in te luiden. Dit kan allerlei persoonlijke redenen hebben. Een energetische huisreiniging kan hier goede hulp bij bieden. Maak er een ritueel van voor jezelf, dit kan zeer krachtig werken omdat het je intenties laat zien voor jezelf. Ook hier kan het je nieuwe energie en inzichten geven.

Waarmee energetisch reinigen?

Witte salie(zie foto) is hierop het antwoord. Witte (gedroogde) salie blaadjes worden al eeuwenlang door indianen en sjamanen gebruikt bij zuiveringsceremonies, rituelen en het uitspreken van gebeden. We gebruiken fijngemalen salie overigens ook als kruid in de keuken. Het komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en het Middellandse Zeegebied, maar tegenwoordig komt er ook veel uit Californië waar het vaak in de vrije natuur groeit en met de hand geplukt kan worden. Witte (gedroogde) salie blaadjes zijn vaak te koop bij reform en/of new age winkels en uiteraard online op meerdere plekken. Wie zoekt zal vinden.

Hoe energetisch te reinigen?

Als je hierop gaat Googelen zal je vele manieren tegenkomen met vele verschillende attributen. Ik volg vooral mijn eigen gevoel hierin, wat goed voelt voor mij. Voor mij is de intentie vooral belangrijk. Wat ik doe is het volgende:

1. Ik zet een lekker rustgevend muziekje op. Ik gebruik zelf onderstaande (sjamanistische) muziek, deze is ook direct lang genoeg.

2. Ik zorg dat ik geaard en gefocust ben op positiviteit. Zie hier een goede aardingsoefening.

3. Ik maak een goed bosje salie. Eventueel kan je iets gebruiken om ze bij elkaar te houden.

4. Ik open alle deuren en ramen in mijn huis. Eventueel kan je ook alle kasten en lades openzetten.

5. Ik steek het bosje salie op meerdere plekken aan, laat het even goed branden en blaas het uit. Salie moet smeulen en niet branden. Je kan het in een schelp of glazen of aarden schaaltje doen. Dit is handig, geeft geen rommel en zo heb je ook direct het aarde element in je ritueel. Geen plastic of kunststof!

6. Ik reinig eerst mijzelf. Laat de rook om mijn lichaam circuleren en sla de negativiteit van me af met een veer of hand. Probeer de rook tijdens het ritueel zoveel mogelijk te vermijden en zorg dat je deze niet al te veel inademt.

7. Ik begin dan bij de voordeur en loop zo alle kamers en ruimtes door. Ik wapper met een veer of hand de rook door de gehele kamer, ook in alle hoeken! Ik jaag alle negatieve rommel mijn huis uit met mijn intenties en gedachtes.

8. Behoud je positieve focus tijdens je wandeling door het huis.

9. Ga net zo lang door tot het goed voelt voor je. Steek nieuwe salie aan mits nodig.

10. Ik sluit af met een woord van dankbaarheid.

Heel veel succes!

FILM

LUCY

100% TOEGANG TOT DE MIND & BEWUSTZIJN

TRAILER

Lucy is een jonge, vrije vrouw die in Taipei woont en feest. Op een dag ketent haar vriend haar aan een koffer vast met handboeien. Hij zegt dat de koffer kantoorartikelen bevat en de enige manier om van de koffer af te komen is deze af te geven in een kantoorpand. Eenmaal binnen wordt al snel duidelijk dat er geen kantoorartikelen in de koffer zitten en wordt ze mee naar het penthouse van het pand genomen door een aantal bodyguards. Hier komt ze erachter dat er een nieuwe soort drugs genaamd CPH4 in de koffer zitten. Even later krijgt ze een baan aangeboden door de leider van de bodyguards. Maar wanneer ze dit afslaat wordt ze knock-out geslagen. Als ze wakker wordt, ontdekt ze dat de drugs in haar buik verstopt zitten, waardoor gedwongen om deze drugs te smokkelen. 

De criminele bende waar ze naar toe moet, is niet al te vriendelijk. Door een trap in haar maag scheurt de zak met de drugs. Hierdoor verandert Lucy langzaam in een superheld met het brein van 1000 supercomputers bij elkaar. Doordat haar brein stapsgewijs steeds meer van de capaciteit gaat gebruiken ontwikkelt ze superkrachten. Als ze weet hoe ze met deze krachten moet omgaan, gaat ze op zoek naar de daders die haar dit hebben aangedaan en probeert ze een doel voor haar gaven te vinden. 

Ze spoort een wetenschapper op die onderzoek doet in de richting van de capaciteit van het brein. Hij vertelt haar dat het doel van leven is om de kennis van de ene cel op de andere door te geven en dat ze biologisch gezien haar kennis dus door zou moeten geven aan de rest van de mensheid. Aan het einde van de film sluit Lucy af met een zin die ze eerder in de film al begonnen is, maar nog niet heeft afgemaakt. Ze zegt: "Life was given to us a billion years ago, now you know what to do with it." (Het leven is ons een miljard jaar geleden gegeven, nu weet je wat je er mee moet doen.) Hiermee wordt gerefereerd aan haar eerder bevonden doel: namelijk het doorgeven van je kennis aan je medemens en nageslacht om zo het menselijke ras te helpen voortbestaan.

VOLLEDIGE FILM:

Vergeet niet de video op 536p te zetten.

HET STADJE DAT DE NATUUR TERUG OPEISTE 

At the mouth of the Yangtze River, on the East Coast of China, rests an old and long forgotten fishing village that is being reclaimed by the nature surrounding it. Long, dense vines of ivy have crept into the streets, alleys, and the walls of the buildings, creating this stunning display of the power of nature. The village, Houtou Wan Village, was gradually deserted half a century ago when the small bay was no longer a viable fishing source for the increasing number of fishing boats.

Hundreds of these old abandoned villages are found all through out China. Whether it be from a depletion of resources, urbanization, shifts in industry, etc, many old Chinese settlements turned to ghost towns. Now, these peaceful havens are home to the occasional tourist and the small handfuls of elderly that have refused to leave where they were raised.

FUN VAN DE WEEK

4 VIDEO'S: 

Familie Vete - Tante Kobie en haar vreemde gewoontes: 

Rondom Eenzaam - Dagelijkse gewoontes van burgers:

Organisatie gay games - 100 m. onderwatervingeren:

Kabouter prikkeprak - Verwijderen van darmpoliepen:  

DAKLOZE MAN DEMONSTREERT EEN GEWELDIGE DAAD VAN AARDIGHEID.

DAKLOZE MAN DEMONSTREERT EEN GEWELDIGE DAAD VAN AARDIGHEID.

THERAPEUT VAN DE WEEK

ROB DOORS

STEMVORK THERAPIE

Breng je lichaam in gezonde flow

Je doet je best om je leven zo gezond mogelijk in te richten, bijvoorbeeld met gezonde voeding en beweging. Maar in je dagelijks leven loop je tegen druk aan; Een drukke baan, een druk gezinsleven.

Maar ook druk van jezelf, wat verwacht je allemaal van jezelf? Er zijn vele vormen van belasting die in je lichaam kunnen zorgen voor spanning en blokkades die verschillende klachten veroorzaken.

MOGELIJKHEDEN

Met stemvorktherapie help je deze blokkades en spanningen te verzachten, “los te trillen”, te helen en jezelf weer op te laden. Het creëert ruimte in lichaam en geest.

Kan je lichaam ondersteuning gebruiken? Bijvoorbeeld vanwege vermoeidheid, fysieke klachten of een persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt?

Heb je moeite met (het uiten van) je emoties of het aangeven van je grenzen?

Ben je gevoelig voor straling en merk je dat dit jouw lichaam energie kost?

Zit je veel in je hoofd en heb je behoefte aan diepe ontspanning?

Ben je gevoelig voor energieën van buitenaf en wil je ondersteund worden bij periodes die soms overweldigend zijn?

BEHANDELING

Na een (korte) kennismaking vraag ik of je een specifieke klacht hebt of dat er een thema is waaraan je wil werken. Vervolgens stem ik me af in het moment, op jou en op je klacht of thema.

Daarna word ik gestuurd door mijn intuïtie om de behandeling te geven die in dat moment het beste past. Ieder individu is anders en reageert anders.

De behandeling wordt in stilte gedaan zodat ook je hoofd tot rust kan komen en er diepe ontspanning kan ontstaan in je hele lichaam.

Gemiddeld duurt een behandeling 1,5 tot 2 uur. Afhankelijk van je klacht zijn gemiddeld 3 tot 5 behandelingen nodig om een duidelijke vooruitgang te bewerkstelligen/ervaren.

Klik hier voor meer informatie

4 SOCIALE EXPERIMENTEN DIE JE KIJK OP HET LEVEN DRASTISCH VERANDEREN

HEEFT U 1 DOLLAR VOOR DE BUS? 

HEEFT U GELD OVER VOOR DE DAKLOZENOPVANG? 

DIT IS ER MIS MET DE MAATSCHAPPIJ 

WILT U ETEN ETEN OF DRUGS?

2 PRACHTIGE VIDEO'S DIE JE VERSNELD HET BOUWPROCES LATEN ZIEN VAN HOUTEN KANO'S 

PRAKTIJK - HULP BIJ ASCENTIE-SYMPTOMEN

De energie op aarde verandert. De energie wordt als het ware steeds hoger. De trillingen verhogen. Dit geeft veel onrust, omdat waarheden boven tafel komen. Steeds meer ziet u dat leugens geen stand meer kunnen houden. Er wordt steeds meer zichtbaar. U hoort steeds meer schandalen die aan het licht komen. U kunt dat zelf ook merken in uw directe omgeving. U kunt niet meer leven in een leugen. Uw trilling verhoogt. Dit geeft een hoger bewustzijn. Hierdoor wordt u zich dus steeds meer bewust van uw leven en hoe u leeft. 

Leeft u wel vanuit uw hart of doet u nog steeds dat wat u denkt dat anderen van u verwachten? 

Klik hier voor meer informatie...

FOTO VAN DE WEEK

MUZIEK VAN DE WEEK

MADONNA - JUSTIFY MY LOVE

NATURE IS SPEAKING

A A N B E V O L E N

WERKBOEK:

POWER-AFFIRMATIES

Zijn we als mens in staat ons leven te transformeren? Kunnen we ons zelfbeeld van sober en negatief, transformeren tot het meest verheven beeld van ons zelf? Kunnen we ons zelf in 90 dagen van chaos tot orde herscheppen? Power-affirmaties zijn positieve programmeringen waarmee u uw gedachten over uzelf, of uw visie over bepaalde dingen in een positiever daglicht kunt stellen. 

MEER INFO.....

"WORD VRIEND VAN STROOMNIEUWS"

Stroomnieuws is een wekelijkse nieuwsbrief die met veel zorg, Ziel en Hart wordt gemaakt. De opzet van Stroomnieuws is voortgekomen uit de ergernis van al het negatieve dagelijkse nieuws. Het internet, tv, kranten en radio bombarderen ons dagelijks met extreem lage frequenties. U kunt u blijven voeden met al dat negatieve nieuws, alleen hoelang geleden heeft u zich nou eens één week lang goed gevoeld?

Wekelijks werkt Stroomnieuws standaard met positieve berichten en oplossingsgerichte mogelijkheden!

WORD VRIEND VAN STROOMNIEUWS

LEZINGEN, WORKSHOPS & BIJEENKOMSTEN 

Persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling:

ONTVANG EEN MELDING WANNEER STROOMNIEUWS WEER IS VERNIEUWD

Heeft u zich al eerder ingeschreven,

dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven.

SCHRIJF U IN VOOR DE STROOMIEUWS-NIEUWSBRIEF

STROOMNIEUWS FACEBOOK